El programa d'Organitzacions Àgils i Transformació Digital de la Universitat Camilo José Cela es desenvolupa amb l'objectiu de brindar al talent jove l'oportunitat de completar la seva formació universitària en àrees i competències demandades al món empresarial i permetre'ls, així, convertir-se en perfils més competitius en el futur professional.

Sempre amb aquest objectiu al cap, la companyia i la Fundació Universitat-Empresa convoquen un conjunt de beques perquè els joves puguin ampliar els seus estudis cap a àrees com les tecnologies basades en dades o les metodologies àgils, gràcies a l'estudi de Formació Superior a Organitzacions Àgils i Transformació Digital de la Universidad Camilo José Cela.

El programa d'Organitzacions Àgils i Transformació Digital de la Universidad Camilo José Cela està dirigit a joves que tinguin entre 20 i 30 anys, a la data de publicació de la convocatòria del programa, i que es trobin cursant o hagin cursat una titulació universitària.

L'objectiu del programa és que el jove tingui l'oportunitat de formar-se en competències com ara la comunicació, l'organització o el lideratge i les complementi amb nous coneixements en tecnologia i transformació digital i Agile en un entorn professional real.

Característiques del programa:

  • Borsa d'ajuda a l'estudi: Un import mínim de 500€ bruts al mes, segons la ciutat de destinació i la jornada.
  • Durada: La beca podrà durar de 6 o 12 mesos en funció del Pla de Formació plantejat
  • Horari: Jornada completa, segons horari de la companyia.
  • Certificació de l'empresa.

Formació Acadèmica

El programa d'Organitzacions Àgils i Transformació Digital de la Universidad Camilo José Cela combina la formació teòrica i pràctica a través de les diferents assignatures de l'estudi de Formació Superior en Organitzacions Àgils i Transformació Digital . Es tracta d'un Programa Formatiu que busca potenciar el desenvolupament de competències transversals necessàries dins del món professional, fent especial èmfasi en les que complementen la formació prèvia dels becats.

Pla d'estudis

GESTIÓ EMOCIONAL
5 créditos ECTS

LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
5 crèdits ECTS

COMUNICACIÓ
5 crèdits ECTS

INNOVACIÓ
7.5 crèdits ECTS

TRANSFORMACIÓ DIGITAL
5 crèdits ECTS

PENSAMENT EXPONENCIAL
5 crèdits ECTS

PROJECTE FINAL
7.5 crèdits ECTS

TFM
Transversal durant tota la beca. 5 crèdits ECTS

PRÀCTIQUES. Estada a l'empresa
Desenvolupar competències professionals en un entorn real i materialitzar els coneixements adquirits a la formació acadèmica.
6/12 Mesos de durada. 45 crèdits ECTS

Acreditació Acadèmica

El títol  Formació Superior a Organitzacions Àgils i Transformació Digital és un títol propi de Postgrau universitari de la Universidad Camilo José Cela.

  • La culminació satisfactòria del Pla de Formació Acadèmica i del període de pràctiques curriculars  donarà dret a l'obtenció d'un Diploma d'Especialista a Organitzacions Àgils i Transformació Digital, expedit com a Títol Propi i d'una Certificació de la companyia.

Admissió i matrícula

Per poder accedir al Programa programa d'Organitzacions Àgils i Transformació Digital de la Universidad Camilo José Cela, caldrà reunir els requisits següents:

  • Tenir menys de 30 anys.
  • Posseir un títol universitari oficial, homologat o homologable, de graduat, diplomat, llicenciat, arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer, enginyer tècnic, que s'adeqüi a les places ofertes a cada convocatòria.
  • Haver obtingut el títol universitari oficial, homologat o homologable en els darrers 4 anys.
  • No haver gaudit amb anterioritat d'una estada en pràctiques de característiques similars.
  • No tenir experiència professional relacionada amb la titulació amb posterioritat als estudis.