Les pràctiques en empresa; són una fórmula fonamental per a la captació, formació i integració dels universitaris en la dinàmica diària de les empreses actuals. La Fundación Universidad-Empresa, pionera en la gestió de programes de pràctiques a Espanya, desenvolupa el Programa Start amb l'objectiu de dotar empreses i institucions d'un servei d'intermediació amb universitats per a la incorporació de becaris.

 • Perfil del alumno: START está dirigido a estudiantes de grado y posgrado de todas las áreas de las universidades españolas y de numerosas universidades extranjeras con las que FUE ha firmado convenios de colaboración en prácticas. La condición de beneficiario estará sujeta en todo caso a la normativa interna de la Universidad de origen de los candidatos.
 • Període:Convocatòria oberta permanent.
 • Duració: La durada de les pràctiques serà la prevista al pla acadèmic o, en el cas de pràctiques extraescolars, segons determini la universitat de procedència del candidat, i és habitual, una durada de 900 hores per curs acadèmic. En tot cas, aquest termini es podrà ampliar a petició de lempresa receptora i prèvia autorització de la universitat.
 • Horari: Compatible amb els estudis dels alumnes seleccionats.

Pilars del programa

Gestió unificada de pràctiques i optimització de processos

 • La gestió de les pràctiques d'estudiants planteja serioses dificultats per a moltes empreses atenent les diferents polítiques de pràctiques internes de les universitats.
 • Segons la Universitat d'origen, les pràctiques:
  • Tenen una durada màxima diferent dins del curs acadèmic o durant la vida acadèmica de l'alumne.
  • Poden tenir diferent durada en hores setmanals de dedicació segons la càrrega docent.
  • Poden tenir diferents requisits daccés en funció del rendiment acadèmic de lalumne aquell any, nombre de crèdits aprovats, etc.
  • Poden o no estar convalidats com a pràctiques curriculars amb crèdits ECTS.
  • Tenen diferents processos de tramitació que requereixen o no la publicació d'ofertes a través de borses pròpies de cada universitat o centre.
  • Tenen diferents tipus d´acords.
 • Totes aquestes variables generen moltes dificultats per a les empreses que fan de START una solució personalitzada per a la gestió unificada dels programes de pràctiques d'estudiants a nivell nacional.

Mitjançant START intermitjem amb les universitats i centralitzem a FUE el procés de selecció, incorporació, gestió i seguiment. El rol de l'empresa se centra en la selecció final de l'estudiant i la seva formació posterior a la companyia.

Dades d'interès

Des de la seva implementació, han realitzat pràctiques de Start:

 • Més de 19,700 estudiants
 • Provenen de més de 80 universitats i centres afiliats a nivell nacional i internacional.
 • A més de 600 empreses

Metodologia i Programa

Metodología Start

Més informació