Preguntes freqüents sobre Talentoteca

  • No tenir més de 30 anys.
  • Posseir el títol o trobar-se cursant un títol universitari oficial, homologat o homologable, de graduat, diplomat, llicenciat, arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer, enginyer tècnic, que s' adeqüi a les places ofertes en cada convocatòria.
  • Haver obtingut el títol universitari oficial, homologat o homologable en els darrers 4 anys.
  • No haver gaudit amb anterioritat d' una beca de pràctiques en el Programa, ni en cap programa per a titulats, de similars característiques.
  • No tenir experiència professional relacionada amb la titulació amb posterioritat als estudis.

Per poder optar a una beca en el Programa START, els estudiants de Grau hauran de tenir el 50% dels crèdits aprovats i els estudiants de Postgrau, el 25%.

Sí, sempre que el teu títol estigui homologat o sigui homologable.

Un dels requisits per optar als nostres Programes és: no haver gaudit amb anterioritat d' una beca de pràctiques en el Programa, ni en cap programa per a titulats de similars característiques.

Entenem amb similars característiques, aquelles beques o aquells Programes de pràctiques, que combinin un Pla Acadèmic de Formació i un Pla de Formació pràctic a l' empresa.

La resposta va a dependre de la teva situació

Si haguessis realitzat pràctiques a la mateixa empresa durant l' etapa d' estudiant de Grau, s' haurà de validar cada cas i la viabilitat del Pla de Formació, i, en qualsevol cas, mai s' excediran els 12 mesos ininterromputs d' estada en pràctiques a la mateixa empresa.

Si haguessis realitzat pràctiques en una empresa diferent durant l'etapa d'estudiant de Grau, podries optar a una beca en qualsevol dels nostres Programes per a titulats universitaris, (CITIUS, OPTIMUS, GAIA), ja que això implicaria adquirir noves competències transversals fixades en el Pla de Formació i mai s'excedirien els 12 mesos ininterromputs d'estada en pràctiques a l'empresa.

Les pràctiques curriculars són aquelles que, per obligació, els estudiants de Grau o Postgrau, han de realitzar per superar els crèdits corresponents dels seus estudis.

Les pràctiques extracurriculars són aquelles que, voluntàriament, decideix realitzar l' estudiant en pràctiques durant la seva formació.

El teu informe de vida laboral és el document oficial en el qual es recullen tots els períodes en què has estat cotitzant en el Sistema de la Seguretat Social espanyola. És un document que necessitem per corroborar si tens experiència professional per la teva titulació.

Per obtenir la Vida Laboral, pots acudir a l'oficina de Seguretat Social més propera, dir-los el teu número de telèfon i després a través d'internet podràs descarregar-la al moment.

Aquest és l'enllaç de la Seguretat Social on pots sol·licitar-la, un cop els hagis facilitat el número de telèfon. Es tracta de la 4 opció: Certificat vida laboral

A la Fundació Universitat-Empresa, no és possible la incorporació de cap candidat que disposi d' experiència laboral relacionada amb la seva titulació de forma posterior als seus estudis, és a dir, que hagi cotitzat en els següents grups, per més de tres mesos:

  • Grup 1: Pertanyent a Enginyers i Llicenciats.
  • Grup 2: Enginyers Tècnics, Perits i Ajudants Titulats.

Tampoc podran incorporar-se als nostres programes els candidats titulats universitaris que hagin gaudit amb anterioritat d' una beca de pràctiques en algun dels nostres Programes, o en qualsevol altre programa per a titulats de similars característiques.

Els Programes de pràctiques de la Fundació Universitat Empresa són a càrrec de l' Empresa en tots els casos, tant la formació acadèmica com l' estada en pràctiques.

Únicament, a l' inici de la beca, es farà un càrrec a l' estudiant en pràctiques de 125 euros que cobrirà les despeses de gestió de la beca.