El Programa Beques Telefònica CDCO– FUE neix amb l'objectiu de contribuir a la formació dels joves en la transformació digital i per promoure l'actitud emprenedora a Espanya, de la mà de una de les companyies tecnològiques líder mundial.

Amb aquesta finalitat, Young Talent Innovation (Telefònica CDCO) i la Fundación Universidad-Empresa convoquen un conjunt de beques per a joves destinades a l'ampliació dels seus estudis, amb dedicació a temps complet, en àrees de coneixement com les metodologies àgils i les tecnologies basades en dades a través del Programa de Formació Superior a OrganitzacionsÀgils i Transformació Digital de la Universitat d'Alcalá.

Descripció de la beca:

El ProgramaBeques Telefònica CDCO– FUE està dirigit a aquells joves que tinguin entre 20 i 28 anys, a la data de publicació de la convocatòria del Programa.

L'objectiu del Programa és afavorir que el jove apliqui eines i tècniques de lideratge, comunicació i planificació professional a la seva vida personal i integri la tecnologia i la transformació digital a la nova unitat global de consum digital de Telefónica.

Característiques del període de pràctiques

  • Borsa d'ajuda a l'estudi: Un import mínim de 500€ bruts al mes, segons la ciutat de destinació i la jornada.
  • Duración: La beca podrà durar de 6 o 12 mesos en funció del Pla de Formació plantejat
  • Horario: Jornada completa, segons horari de Telefónica CDCO.
  • Certificació de Telefónica CDCO.

Formació Acadèmica

El Programa Beques Telefònica CDCO– FUE combina la formació teòrica i pràctica a través de les diferents assignatures de l'estudi de Formació Superior a OrganitzacionsÀgils i Transformació Digital de la Universitat d'Alcalá. Es tracta d'un Programa Formatiu que busca potenciar el desenvolupament de competències transversals necessàries dins del món professional, fent especial èmfasi en les que complementen la formació prèvia dels becats.

Pla d'estudis

GESTIÓ EMOCIONAL
Aprendre a identificar i gestionar les emocions i les respostes desadaptatives que generen, cobra especial rellevància en entorns incerts com l'actual. Per participar en projectes complexos es fa necessari un profund coneixement d'un mateix i de les seves emocions. L'accés i la interacció en nous entorns i xarxes interpersonals posen a prova el nostre sistema de gestió emocional i la nostra capacitat d'autoregulació. Treballar en la comprensió del sistema esmentat, afavorirà el desenvolupament professional i personal de l'alumne i la seva capacitat d'adaptació i interrelació davant dels nous reptes que se li plantegen.
1 mes de durada. 4 crèdits ECTS

LIDERATGE I PRESA DE DECISIONS
Les relacions entre iguals han estat objecte d'estudi durant segles per les singularitats existents quant a opinions, judicis, etc. Vivim en un moment on la participació i l'aportació de tots els individus són factors necessaris per a l'èxit i el lideratge pren un paper essencial. Necessitem millorar la nostra comprensió de com prenem les decisions de forma individual i col·lectiva, entendre per què ens equivoquem i de quina manera ho fem per trobar un punt d'equilibri que ens permeti assolir el bé comú.
1 Mes de duración. 5 créditos ECTS

COMUNICACIÓ
En una societat del segle XXI la comunicació es converteix en la gran protagonista. La revolució tecnològica a què assistim des de fa ja algunes dècades no ha fet sinó intensificar les maneres i mitjans de mantenir-nos en contacte. Estem connectats permanentment i podem interactuar amb la resta del món de manera instantània i senzilla. Davant d'aquest panorama, desenvolupar unes habilitats comunicatives sòlides és essencial per mantenir-se a la superfície.
1 Mes de duración. 5 créditos ECTS

INNOVACIÓ
En els darrers anys la paraula innovació ha esdevingut moneda d'ús corrent. En aquest mòdul abordarem aquest concepte en profunditat i aprendrem metodologies de treball utilitzades en processos dinnovació. S'insistirà que per innovar no n'hi ha prou de tenir en compte els avenços tecnològics de l'entorn, sinó que cal provocar un canvi intern que generi valor al mercat i beneficiï tots els actors involucrats.
1 Mes de duración. 5 créditos ECTS

TRANSFORMACIÓ DIGITAL
El terme transformació digital és una cosa que portem sentint al nostre entorn durant els darrers anys. És un canvi que sassocia a laplicació de la tecnologia digital, al maneig de dades i al fet que ladaptació àgil per part de les empreses és imminent per cobrir les necessitats presents i futures. La transformació digital ja no és una opció i necessitem passar d'un pensament lineal a un pensament exponencial en què una visió d'un futur accelerat implica treballar amb dades.
1 mes de durada. 5 crèdits ECTS

AGILE. PROPOSTA DE VALOR
La Proposta de Valor suposa la realització per un projecte, en què hauran d'aplicar i desenvolupar els coneixements adquirits durant la formació i serà elaborat en equip. El tema serà de lliure elecció, però haurà d'estar emmarcat als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i enfocat cap a Telefónica CDCO. Es realitzarà sota la supervisió d'un tutor, que serà el responsable d'exposar a l'estudiant les seves característiques, d'assistir-hi i orientar-lo en el desenvolupament, de vetllar pel compliment dels objectius fixats, de valorar-lo en temps i forma, i de autoritzar-ne la presentació.
Transversal durante toda la beca + mes final. 6 créditos ECTS

PRÀCTIQUES. Estada a Telefónica CDCO
Desenvolupar competències professionals en un entorn real i materialitzar els coneixements adquirits a la formació acadèmica.
6/12 Mesos de durada. 24 crèdits ECTS

Acreditació Acadèmica

El títol Formació Superior en Metodologies Àgils i Transformació Digital és un títol propi de Postgrau universitari de la Universitat d'Alcalá.

  • La culminació satisfactòria del Pla de Formació Acadèmica i del període de pràctiques curriculars donarà dret a l'obtenció d'un Diploma d'Especialista a Organitzacions Àgils i Transformació Digital, expedit com a Títol Propi i d'una Certificació de Telefónica CDCO.

Admissió i matrícula

Per poder accedir al ProgramaBeques CDCO – FUE, caldrà reunir els següents requisits:

  • Tenir menys de 30 anys.
  • Posseir un títol universitari oficial, homologat o homologable, de graduat, diplomat, llicenciat, arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer, enginyer tècnic, que s'adeqüi a les places ofertes a cada convocatòria.
  • Haver obtingut el títol universitari oficial, homologat o homologable en els darrers 4 anys.
  • No haver gaudit abans d'una estada en pràctiques de característiques similars.
  • No tindre experiència professional relacionada amb la titulació amb posterioritat als estudis.

WEB de l'estudi